FB TW PIN NWS

YSK

YSK
Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Cumhuriyeti'nde, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Kuruluşu
21 Şubat 1950 tarihinde kurulmuş olan Yüksek Seçim Kurulu günümüzde yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Görev ve yetkileri
YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

Teşkilatlanması
YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşur. Taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları
İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.

İlçe Seçim Kurulu başkanlıkları
İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür. Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.

Hizmet birimleri
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü
Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı


YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLARI
İsim - Soyisim.......... Üyeliğe Seçiliş Tarihi...Başkanlığa Seçiliş Tarihi.......Görev Bitiş Tarihi
Ahmet Yener...................16/01/2020...................26/01/2023
Muharrem Akkaya............08/09/2016..................24/01/2020.......................26/01/2023
Sadi Güven.......................23/01/2013..................24/01/2013........................24/01/2020
Ali EM.................................24/01/2007...................27/01/2010.......................24/01/2013
Muammer AYDIN................22/01/2004..................24/01/2007.......................27/01/2010
Cengiz ERDOĞAN...............22/02/2001..................22/01/2004.......................24/01/2007
Tufan ALGAN.......................20/01/1993..................23/01/1996........................01/01/2004
Nihat YAVUZ........................23/01/1990..................20/01/1993........................23/01/1996
Orhan YALÇINKAYA............23/01/1987...................23/01/1990........................20/01/1993
Muammer ELÇİN.................26/01/1985..................23/01/1987........................23/01/1990
Cahit KESKİN......................11/03/1983...................18/01/1985.......................23/01/1987
İsmet YANIKÖMEROĞLU...16/07/1981...................19/01/1983.......................18/01/1985
Orhan AYDIN.......................04/04/1969...................21/01/1977.......................19/01/1983
Derviş TURHAN..................16/01/1969...................29/03/1971........................21/01/1977
Kâni VRANA.......................17/09/1963...................10/01/1969........................29/03/1971
Cevdet ÖZDEN...................28/03/1966...................26/04/1966.......................10/01/1969
Ahmet Recai SEÇKİN.........14/06/1960...................14/06/1960.......................24/02/1966
İhsan KÖKNEL...................01/08/1959...................01/08/1959......................14/06/1960
Münir AKYÜREK................19/10/1956...................19/10/1956......................13/07/1959
Mehmet Bedrettin KÖKER.17/03/1954...................17/03/1954......................12/06/1956
Münir AKYÜREK................04/03/1950...................04/03/1950......................17/03/1954