FB TW PIN NWS
BioRank 7968

İsmail Habip Sevük

Doğum tarihi : ??.??.1892 Ölüm tarihi : 17.Ocak.1954
İsmail Habip Sevük kaç yaşında öldü : 62
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Yazar, Gazeteci
İsmail Habip Sevük doğum yeri : Edremit, Balıkesir
Ölüm yeri : İstanbul

İsmail Habip Sevük Biyografisi

Türk yazar, edebiyat tarihçisi, gazeteci, siyasetçi. Cumhuriyet döneminin ilk edebiyat tarihi kitabı olan “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” adlı eserin yazarıdır

İsmail Habip Sevük, 1892 yılında Edremit, Balıkesir’de doğmuştur. Asıl adı İsmail Hakkı’dır. Babası Jandarma binbaşısı Mustafa Habib Bey’dir. Kafkas kökenli bir aileye mensup olan babası, askerliğe intisap etmeden önce Sındırgılı Habib Efe namıyla tanınırdı. annesi Şeyh Mehmed Efendi’nin kızı Âbide Hanım’dır. İlkokulu Edremit Rüşdiyesinde 1904 yılında bitirdi. Sonra lise öğrenimini Bursa'da Müstear idadisinde 1909 yılında tamamladı. Dârülfünûn-ı Osmânî (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Mektebi’ni 1913 yılında bitirdi.

İsmail Habip Sevük, Dârülfünun öğrencisiyken konferanslarına devam ettiği Türkocağı’nda dönemin önde gelen edip ve düşünürleriyle tanıştı. Mezun olduğunda öğretmenlik mesleğini seçti ve 1914'te Maarif Nezareti'nin imtihanını kazanarak Kastamonu Sultânîsi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine tayin edildi. Burada İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kulüp müdürlüğünü, ve bu cemiyetin yayın organı olan Köroğlu gazetesinin başyazarlığını üstlendi.

Bir süre sonra Yeşil Ilgaz adıyla çıkmaya başlayan gazetedeki yazılarında daha çok 1. Dünya Savaşı ile ilgili konuları işledi. “Mâzide Kastamonu” ve “Köylü Ruhu” başlıklı dizi yazılarının yanı sıra “Kadınlık-Erkeklik” adlı iki perdelik bir oyun kaleme aldı.

1919 yılında İzmir Sultânîsi edebiyat öğretmenliğine tayin oldu. Fakat işgal altında bulunan İzmir’de şartlar giderek ağırlaştığı için önce Balıkesir'e geçti. 1919-1920 arasında Balıkesir'de Mustafa Necati ve Vasıf Bey tarafından çıkarılan “İzmir'e Doğru” dergisini yönetti. Balıkesir'in de Yunan işgaline uğraması üzerine 1920 Haziranında tekrar Kastamonu’ya döndü ve bu defa Kuvâ-yi Milliye’nin en önemli yayın organlarından Açıksöz gazetesinin başyazarı oldu.

20 Ağustos 1921 – 12 Ekim 1922 tarihleri arasında Kastamonu’da bu gazetede 109 başyazısı ve altmış sekiz fıkrası yayımlandı. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Ankara’ya gitti.

Ankara Erkek Lisesi edebiyat öğretmeni iken Aralık 1922’de Yunus Nadi Abalıoğlu’nin Yeni Gün gazetesinde yazarlığa başladı. Hem bu gazetenin hem Anadolu Ajansı’nın muhabiri olarak Atatürk’ün 1923 Martında Adana-Mersin-Konya illerine yaptığı seyahate katıldı. Dönüşte izlenimlerini bir dizi halinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımladı.

1924 yılında Edirne Maarif müdürlüğü yaptığı sırada Edirne Türk Ocağı başkanlığını da üstlendi. 1925 yılında liseler için ders kitabı olarak hazırladığı “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” adlı eseri yayınlandı.1926’da Maarif teşkilâtının yeniden düzenlenmesi üzerine 9 Ekim 1926 tarihinde Antalya bölgesi, daha sonra 1 Temmuz 1927 tarihinde Adana bölgesi Maarif eminliğine tayin edildi. Bu görevi sırasında çıkardığı Maarif ve Memleket dergilerine çeşitli yazılar yazdı. Dergi, 1928-1931 arasında 40 sayı yayımlandı.

Maarif eminlikleri kaldırılınca 28 Ağustos 1931 tarihinde Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliğine getirildi.

1939 yılının sonuna doğru Mustafa Nihat Özön’ün Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseri hakkında kaleme aldığı yazılar basında birçok yazarın katıldığı tartışmalara yol açtı.

Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni iken 1943 yılında VII. dönem Sinop milletvekili olarak TBMM’ne girdi. 1946 seçimlerinde aday gösterilmedi.

İsmail Habip Sevük, hiç evlenmedi.

Son yıllarını yazılarına adayan İsmail Habip Sevük, 17 Ocak 1954 tarihinde İstanbul’da 62 yaşında gırtlak kanseri nedeniyle ölmüştür. Merkez Efendi Mezarlığı’na defnedildi.

Kitapları :
1925 - Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi,. 1931 - Edebi Yeniliğimiz, (Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi'nin geliştirilmiş baskısıdır)
1935 - Tuna'dan Batı'ya,
1936 - O Zamanlar, (Kurtuluş savaşı anıları)
1939 - Atatürk İçin,
1940 - Avrupa Edebiyatı ve Biz,
1940 - Tanzimattan Beri,
1942 - Edebiyat Bilgileri,
1943 - Yurttan Yazılar,
1943 - Carablus Köprüsü
1946 - Türk Güreşi,
1949 - Dil Davası
1954 - Mevlana,
1954 - Yunus Emre,

Eserleri :
Pontus Meselesi :(Ankara 1338). Altı kişilik bir komisyon tarafından hazırlanan kitabın “Pontus Mezalimi” başlıklı ikinci kısmını yazan İsmail Habip 1 Ocak – 22 Haziran 1922 tarihleri arasında Orta Karadeniz bölgesinde Pontusçu Rumlar’ın yaptığı mezalimi belge ve fotoğraflarla ayrıntılı biçimde anlatmaktadır.

İmtihan Veren Millete :(Kastamonu 1339). 1923 seçimlerinde seçim müfettişi olarak Kastamonu Sultânîsi’nde verdiği konferans metnidir.

Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi:(İstanbul 1924). “Medhal”, “Tanzimat Edebiyatı”, “Servet-i Fünûn Edebiyatı”, “Millî Cereyan Edebiyatı” başlıklı dört bölüm halinde düzenlenen eserde Türk edebiyatı, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar yer yer Fransız edebiyatı ile mukayese edilerek anlatılmaktadır. Bazı sübjektif değer yargılarından dolayı eser Fazıl Ahmet (Aykaç), Sabri Esat (Siyavuşgil), Mehmed Rauf, Ahmed Hâşim ve Cenab Şahabeddin’in de katıldığı tartışmalara yol açmıştır.

Edebî Yeniliğimiz : Maarif Vekâleti’nin isteği üzerine Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi’nin birtakım ilâvelerle yeniden basımıdır (I-II, Ankara 1931-1932). Daha sonra eser bazı kısaltmalarla ve “Edebî Neviler” bölümünün eklenmesiyle tek cilt halinde yayımlanmış (İstanbul 1935), Yeni Edebî Yeniliğimiz adıyla da basılmıştır (1940).

Neler Dediler: Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi Hakkında Tenkitler ve Cevaplarım: (İstanbul 1928). Eserde Fazıl Ahmet, Ahmet Haşim, Mehmed Rauf, Muzaffer Hamit, Reşat Nuri Güntekin, Yusuf Nazir ve Cenab Şahabeddin’in yazıları ile İsmail Habip’in Mehmed Rauf ve Cenab Şahabeddin’e verdiği cevaplar yer almaktadır.

Tuna’dan Batıya :(İstanbul 1935). 1934 yazında üç buçuk aylık bir Avrupa seyahatine çıkan yazarın Cumhuriyet gazetesinde “Avrupa Yolundan Notlar” başlığı altında yayımladığı seyahat intibalarının kitap haline getirilmiş şekli olup basında yankı uyandırmış ve biri tarihsiz üç baskısı daha yapılmıştır (1944, 1987).

O Zamanlar :(1920-1923) (İstanbul 1937). İzmir’e Doğru, Açıksöz, Yeni Gün ve Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinde çıkan Millî Mücadele yazılarından bir kısmını ihtiva etmektedir.

Atatürk İçin:(İstanbul 1939). Başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere çeşitli süreli yayınlarda neşrettiği Atatürk hakkındaki yazılarından oluşmaktadır.

Avrupa Edebiyatı ve Biz :(I-II, İstanbul 1940-1941). Eserde başlangıçtan 1940 yılına kadar Avrupa edebiyatıyla Türkler’in İslâm medeniyetine girdikten sonraki edebiyatları ve Avrupa Ortaçağı ile İslâm medeniyetinin teşekkülü mukayeseli olarak anlatılmaktadır. Özellikle Batı dillerinden yapılmış, oldukça zengin açıklamalı tercümeler bibliyografyası eserin önemini arttırmaktadır. Yazarın İslâm medeniyeti hakkındaki tesbitleri Eşref Edip’le aralarında şiddetli bir kalem tartışmasına yol açmıştır.

Edebiyat Bilgileri: (İstanbul 1942). Divan edebiyatı, halk edebiyatı ve yeni Türk edebiyatının manzum ve mensur türleriyle vezinler ve edebî sanatlar üzerinde durulmaktadır.

Yurttan Yazılar :(İstanbul 1943). Adana’da çıkardığı Maarif ve Memleket dergilerindeki yazıları ile 1936 yazında yaptığı, yurt gezisiyle ilgili intibalarını içermektedir.

Türk Güreşi :(İstanbul 1948).

Dil Davası (İstanbul 1949). 1948-1949 yıllarında Cumhuriyet gazetesinde yazdığı on dokuz yazının birtakım ilâve ve değişikliklerle bir araya toplanmasından oluşmaktadır.

Tanzimat Devri Edebiyatı :(İstanbul 1951). Liselerin üçüncü sınıfları için ders kitabı olarak hazırlanmıştır.

İkbal Hakkında Konferanslar :(İstanbul 1952). Muhammed İkbal’in 14. ölüm yıl dönümü münasebetiyle Türkiye-Pakistan Kültür Cemiyeti’nin 21 Nisan 1952’de İstanbul’da düzenlediği konferansta Ali Nihad Tarlan, İsmail Habip Sevük ve Abdülkadir Karahan’ın yaptığı konuşmaları ihtiva etmektedir.

Mevlana: (İstanbul 1954). XI-XIII. yüzyıl Türk edebiyatı hakkında kısa bilgiler verildikten sonra Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatı ve eserleri anlatılmakta, bazı şiirleri tahlil edilmektedir.

Yunus Emre :(İstanbul 1955). Eserde Yûnus Emre’nin şiirlerinden seçmelere de yer verilmiştir.

Kaynak:Biyografi.info

İsmail Habip Sevük için yapılan aramalar

İsmail Habip Sevük, İsmail Habip Sevük biyografi, İsmail Habip Sevük hayatı, İsmail Habip Sevük özgeçmişi, İsmail Habip Sevük hakkında, İsmail Habip Sevük doğum yeri, İsmail Habip Sevük fotoğraf, İsmail Habip Sevük video, İsmail Habip Sevük resim, İsmail Habip Sevük kimdir?, İsmail Habip Sevük kaç yaşında?, İsmail Habip Sevük nereli, İsmail Habip Sevük memleketi