FB TW PIN NWS

BDDK

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu.


Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5411sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ne iş yapar?
BDDK'nın temel amaçları: Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, • Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması, Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, Mali sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme, denetim ve uygulama işlevlerini yürütmek.

İdari yapılanma ve bağımsızlık
Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Başkan ve üyeler Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı üyelerden birini ikinci başkan olarak görevlendirir.

Bağımsızlık
BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunuyla ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi BDDK kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Bağlı birimler
Ana Hizmet Birimleri
Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı
Denetim Daire Başkanlıkları (4 adet)
Düzenleme Daire Başkanlığı
Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı
Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Risk Yönetimi Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Uygulama Daire Başkanlıkları (5 adet)
Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı
Danışma Hizmet Birimi
Hukuk İşleri Daire Başkanlığı
Yardımcı Hizmet Birimi
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Başkanlar
№ Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Zekeriya Temizel 31 Mart 2000 3 Mart 2001
2 Engin Akçakoça 17 Mart 2001 29 Kasım 2003
3 Tevfik Bilgin 29 Kasım 2003 22 Haziran 2012
4 Mukim Öztekin 22 Haziran 2012 15 Kasım 2014
– Mutalip Ünal (vekil) 15 Kasım 2014 15 Mayıs 2015
5 Mehmet Ali Akben 15 Mayıs 2015 9 Haziran 2023
6 Şahap Kavcıoğlu 9 Haziran 2023 Görevde