FB TW PIN NWS

Marmara Üniversitesi

Tarihçe


16.01.1883 ‘ de “Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi“ ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin nezaretine bağlı olarak Cağaloğlu ‘ nda İstanbul Kız Lisesi ‘ nin arkasında bir evde eğitime başlamış olan kurumumuz 1887‘de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir . 21 Eylül 1889‘ da Maarif Nezaretine bağlanan okul , 1893 yılında ileride islahi ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lagvedilmistir . 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maarif Nezaretine bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir .


1915 yılında yapılan değişiklikle okul iki kademeli (kısmi evvel , kısmi sanı) hale getirilmiştir .


Cumhuriyet döneminin başlamasıyla (1923 – 1924 ders yılı) okul üç kademeli hale getirilmekte (Orta Ticaret Mektebi – Yüksek Ticaret Mektebi ve İstanbul Ulumu Aliye-i Ticarriye Mektebi) ve İktisat vekaletine bağlanmaktadır . 1924 – 1925 ders yılından itibaren de muhtelif (kız – erkek – karma) eğitime başlamıştır . 15.02.1932 ‘ de belirtilen üç kademe küçük ticaret mektebi (1934 – 1935 yılından sonra adi Orta Ticaret Mektebi olmuştur) Ticaret Lisesi ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi seklinde yeniden düzenlenmiş ve Maarif Vekaletine yeniden bağlanmış bulunmaktadır .


Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş , 1982 yılında da Marmara Üniversitesi olarak Üniversiteler kurumları arasında yer almıştır .


Marmara Üniversitesi ‘ nin bugünkü temel karakteristiği 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ‘ nda öngörülen amaç ve ana ilkelere uygun olarak Ulu Önder ‘ in öngördüğü , çağdaşlaşma öncüleri arasına katılmış, demokrat , eşitlikçi ve dinamik bir yükseköğretim kurumu düzeyine ulaşmasıdır . 20.07.1982 ‘ de 20 profesör , 31 doçent , 32 yardımcı doçent olmak üzere toplam 83 öğretim üyesi , 197 öğretim görevlisi ve yardımcısı , 280 öğretim elemanı ile ise başlanmış , 1.10.1998 ‘ de 369 profesör , 276 doçent , 397 yardımcı doçent olmak üzere 1042 öğretim üyesine ve 1497 ‘ si öğretim görevlisi ve yardımcısı olmak üzere 2539 öğretim elemanına çıkılmıştır . Artış on kattır . 1982 – 1983 yılında 12 bin olan öğrenci mevcudumuz bugün örgün , ikinci , önlisans , lisans ve lisansüstü olmak üzere 51024 ‘ tür . Bu gelişmeler sonucu , toplamda Marmara Üniversitesi öğrenci sayısında İstanbul ve Gazi ‘ den sonra üçüncü , öğretim elemanı sayısında da besinci sıradadır . 1998 – 1999 eğitim - öğretim yılında 8755 öğrenci kaydetmiş bulunuyoruz .


Marmara Üniversitesi , 1982 - 1983 eğitim öğretim yılında dokuz fakülte , bir yüksekokul , bir enstitü ile eğitim ve öğretime baslamıştır . Bugün fakülte sayısı on dörde,yüksekokul sayısı dokuza,enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Önlisans , lisans program sayısı 136 ‘ dır .