FB TW PIN NWS

ASSAM

ASSAM
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Amacı
Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI:
Madde 1. Derneğin adı; “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği”; Kısa adı: “ASSAM” 'dır.

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:
Madde 2. Derneğin (ASSAM) Genel Merkezi İstanbul'dur. ASSAM, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, platform kurabilir ve kurulmuş platformlara üye olabilir. Yurt içinde ve yurt dışında derneklerin kurduğu üst kuruluşlara, federasyonlara ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlara üye olabilir. Yurt dışında dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

DERNEĞİN AMACI:
Madde 3. ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ'NİN;
Amacı; Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Madde 4. Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
Müslüman milletlerin ortak değerlerinin korunması, yaygınlaştırılması, bütün devlet kurumlarında etkin hale getirilmesi, ülkelerin maddi ve manevi değerlerine yönelik tehditlerin tespit edilerek güvenlik yöntemlerinin geliştirmesini sağlayacak fikir platformunun oluşturulması için, iç güvenlik meseleleri başta olmak üzere, ülkelerin ve İslam Coğrafyası ile ilgili Küresel güçlerin stratejik istihbarat etütlerini yapmak, bu ülkelerin milli güç unsurlarının imkân ve kabiliyetlerini, Ülkemize ve birbirlerine karşı etki ve tehditlerini değerlendirmek ve alınması gereken tedbirler geliştirmek,
Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan veya olmayan, Birleşmiş Milletler tarafından Devlet olarak tanınan veya tanınmayan bütün Müslüman Toplulukların (Müslüman Millet/Devlet) milli güç unsurları (Coğrafi, Ekonomik, Sosyo- Kültürel, Siyasi, Askeri, Biyografik, İlmi ve Teknik, Ulaştırma) hakkında incelemeler yapmak,
Müslüman Milletlerin refah ve bekasına yönelik tehditleri tespit ve bertaraf edici tedbirlerin belirlenmesini sağlayacak etüt ve incelemeler yapmak,
İslam coğrafyasını yakından ilgilendiren, bölgesel ve küresel güçlerin milli güç unsurları ile ilgili bilgileri, açık kaynaklardan toplayarak değerlendirmek, bu güçlerin stratejik kullanımları ile ilgili etütler ve değerlendirmeler yapmak,
Bölgesel ve küresel teşekkülleri inceleyerek İslam dünyasının refah ve bekasına etkilerini ve mukabil tedbirleri tespit ve değerlendirmek,
Dünya üzerinde ve özellikle İslam coğrafyasında ve bu coğrafya ile ilişkili bölgesel ve küresel güç merkezlerinde cereyan eden güncel olayları, İslam İttifakı hedefine etkilerini inceleyerek, siyasi, ekonomik, askeri ve sosyo-kültürel alanlarda alınması gerekli tedbirleri geliştirmek,
İslam ülkelerinin ittifakı için kurulmasına ihtiyaç duyulan müesseseleri araştırarak, teşekkülü ile ilgili esas ve prensipleri geliştirmek,
İslam ülkelerinin coğrafi ve etnik özellikleri dikkate alınarak, oluşturulabilecek konfederatif ve federatif yapıların teşekkül esas ve prensiplerini incelemek,
İslam Parlamentosu ve İcra Heyetinin teşekkülü ile ilgili esas ve prensipleri araştırmak,İslam Dayanışma Fonu oluşturulması esas ve prensiplerini incelemek,
İslam ülkeleri arasında ve üçüncü ülkeler ile çıkacak ihtilafların çözümünde görev yapacak, İslam Adalet Divanının teşekkülü esas ve prensiplerini incelemek,
İslam ülkeleri ve üçüncü ülkeler arasında çıkacak ihtilafların çözümünde fiili olarak kullanılabilecek İslam Ani Müdahale gücünün oluşması ve kullanılması ile ilgili esas ve prensipleri araştırmak,
İslam ülkelerinde ve üçüncü ülkelerden Müslüman milletlere yönelik hak ihlallerini evrensel hukuk kurallarına göre inceleyerek, Yönetimlerle kişiler arasındaki meseleleri çözümlemek için “İslam İnsan Hakları Mahkemeleri”; yöneticilerle kişiler arasındaki meselelerde adaleti tesis amacıyla “İslam Ceza Mahkemeleri” kurulması imkân, esas ve prensiplerini araştırmak,
Müslüman devletler arasında “Savunma Sanayi İşbirliği” imkânı esas ve prensiplerini araştırmak,
Müslüman devletlere yönelecek küresel ve bölgesel tehditleri değerlendirerek, bu tehditleri birlikte bertaraf etmeyi sağlayacak “Müslüman Devletler Savunma İşbirliği” imkânları ile esas ve prensiplerini araştırmak,
Müslüman milletler arasında “Ekonomik İşbirliği” oluşması imkân, esas ve prensiplerini araştırmak,
Amaçları istikametinde yardım toplamak ve kabul etmek,
Amaçlarının tahakkuku için, dernek bünyesinde görev ve çalışmalar yapacak enstitüler, kurullar ve komisyonlar kurmak,
Amaç doğrultusunda üyelerini ve Müslüman ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, forum, yarışma ve geziler düzenlemek; sergi, film, video, tiyatro ve benzeri sosyal etkinlikler gerçekleştirmek,
Basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel eğitsel sayfalar, köşeler, radyo ve televizyonlar için programlar, halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak, hazırlatmak ve organize etmek. Amacı doğrultusunda web sitesi kurmak, internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak. Dergi, gazete, sirküler, ilmi çalışmalar ve kitaplar hazırlamak ve yayınlamak,
Amacı doğrultusunda hazırlanan bilimsel inceleme ve makaleleri tetkik edecek akademik kurullar oluşturmak ve bu kurulların denetiminden geçen inceleme ve makalelere web sitesinde ve yayınlarında yer vermek,
Kütüphane ve arşiv kurmak,
Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve desteklemek,
İhtiyaç duyduğu gelirleri temin maksadıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve çalıştırmak,
Eğitsel, tıbbi, istişare, ilmi ve sosyal birimleri kurmak ve işletmek. Bu faaliyetler için gerekli olan uzman ve personeli istihdam etmek ve yetiştirmek,
Yardım faaliyetlerinde bulunmak, yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapmak, federasyonlara katılmaktır.
Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek; Uluslararası Teşekküller ve İşbirliği alanında, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜYELİĞE BAŞVURU
Madde 5. Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyan, ASSAM’ın amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes Derneğe üye olmak için başvurabilir.

ÜYELİĞE KABUL
Madde 6. Derneğe üye olmak isteyenler, taleplerini Üye Giriş Bildirimi doldurarak Dernek Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına iletirler. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. Şubeler, üyeliğe kabul edilenleri her ay sonunda Dernek Genel Merkezine bildirir.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ
Madde 7. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Dernek üyeleri giriş aidatı olarak 100 (yüz) TL, yıllık aidat olarak da 240 (iki yüz kırk) TL öderler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 8. Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak dilekçe ile bildirmek koşuluyla Dernekten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9. Dernekler Kanunu'na göre Derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi veya Dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda Yönetim Kurulu, üyenin savunmasını aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek bu durumu Haysiyet Divanı'na iletir. Çıkarılma kararına karşı Dernek Genel Kurulu'na itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ
Madde 10. a. Derneğin amaçları ile bağdaşmayan söz ve davranışlarda bulunmak,
b. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak,
c. Yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,
d. Her ne şekilde olursa olsun dernek çalışmalarını ağır şekilde

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
Madde 11. Aşağıdaki hallerde üyelik kendiliğinden düşer;
Üyenin ölmesi,
Üyenin istifa etmesi,
Üyenin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,
Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,
Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

DERNEK ORGANLARI
Madde 12. Dernek aşağıdaki organlardan oluşur.
Yönetim Organları;
Genel Kurul,
Genel Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu,
Haysiyet Divanı.
İstişare ve Stratejik Araştırma Organları;
Yüksek İstişare Kurulu
Stratejik Araştırma Kurulları
İlmi Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonu
Yayın Kurulu

DERNEK GENEL KURULU
Madde 13. Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organıdır. Olağan ve olağanüstü toplanır. Genel Merkeze ve Şubelere (var ise bunlara en yakın yerlerdeki temsilcilikler bazındaki üyeler dahil) kayıtlı üyelerin katılımı ile oluşur. Genel Kurula katılacak üyelerin seyahat giderleri, kendilerince karşılanır.

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTILARI
Madde 14. a. Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Kasım ayı içinde Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Dernek organları üç yıl için seçilir.

b. Olağanüstü Toplantı: Genel Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hâkimliğinden Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması için karar verilmesini talep edebilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde 15. Toplantı Çağrı Usulü;
Genel Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün 13. maddesine göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtir.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 16. Genel Kurul toplantıları Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 17. Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞI
Madde 18. a. Toplantı Usulü: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

b. Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi Raporu Dernekler Yönetmeliğinin 17’nci maddesi esaslarına göre hazırlanarak, Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 19. Genel Kurul toplantı gündemini yönetim kurulu hazırlar ve ilan eder. Toplantıda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ
Madde 20. Genel Kurula ancak 13ncü maddede belirtilen üyeler katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 21. Genel Kurul;
Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanını seçmek,
Dernek tüzüğünü değiştirmek,
Dernek Genel Kurulunca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak,
Dernek şubelerinin açılışına karar vermek, şube kurucularına yetki vermek, derneğin amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayacak tarzda faaliyet gösteren ve dernek Genel Merkezinden farklı tavır ortaya koyan şubeleri feshetmek,
Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konularını tespit etmek,
Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya İpoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisabi ve iltizamî hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek, (Bu fıkradaki yetkisini Genel Yönetim Kurulu eliyle kullanır.)
Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılma sına karar vermek (Bu fıkradaki yetkisini Genel Yönetim Kurulu eliyle kullanır.)
Dernekten çıkarılmasına karar verilen ve çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, Derneğin feshedilmesine karar vermek,
Dernekler kanununun ve diğer ilgili mevzuatın Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine

GENEL YÖNETİM KURULU
Madde 22. a. Genel Yönetim Kurulunun Oluşumu: Genel Yönetim Kurulu 9 asıl ve 9 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalmalar oldukça yedek üyeler göreve, en fazla oy alandan başlamak üzere sırayla çağırılır. Genel Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre için seçilir.

b. Dernek Görevlileri ve Ücretliler: Gönüllüler vasıtasıyla yürütülme imkânı bulunulamadığında, Dernek Hizmetlerinin yürütülmesi için ve “İstişare ve Araştırma Organları”nın faaliyetlerinde görev verilmek üzere Genel Yönetim Kurulu Kararı ile ücretli personel istihdam edilebilir. Ücretli görevlilerin miktar ve ücretleri, dernek gelirleri de dikkate alınarak Dernek Genel Yönetim Kurulunca tespit

GENEL YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ
Madde 23. Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı, beş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir Genel Muhasip seçer ve Başkan Yardımcıları arasında, Dernek Yönetimi idari faaliyetleri ile “İstişare ve Stratejik Araştırma Organları”nın her birinin sorumlusu belirlenecek şekilde görev bölümü yapar.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI
Madde 24. Genel Yönetim Kurulu, ayda bir olağan ve ayrıca Genel Yönetim Kurulu Başkanı ya da Genel Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel sekreter Yardımcısı muhasipten en az üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Yönetim Kurulu istişari mahiyette olmak üzere düzenli olarak 6 ayda bir, başkanın talebi ile de ihtiyacen şube başkanları ile toplanır. Toplantılara Başkan, Başkan olmadığı zaman İdari İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı vekâlet eder. Özürsüz olarak üst üste 5 veya her halde bir dönem içerisinde 7 kez toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Asıl üyelikler boşalırsa, yedek üyelerin asıl üyeliğe aldıkları oy sırası ile getirilmeleri zorunludur.

Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerin de asıl üyeliğe getirilmelerinden sonra tam sayının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, 14-b maddesine uygun olarak olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25. Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Derneğin kuruluş amacına uygun stratejik araştırmaların yapılması için Yüksek İstişare Kurulunu, gerekli çalışma alanları için Stratejik Çalışma Kurullarını, Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonunu, Yayın Kurulunu uygun üyelerden oluşturmak ve bu organlar için uygun çalışma ortamı sağlamak.
İstişare ve Stratejik Araştırma Organlarının çalışma esas ve prensiplerini belirlemek,
Derneğin amacının gerektirdiği çalışmalar yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda ilave komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,
Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,
Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine İlişkin iç yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada derneği temsil etmek veya ettirmek,
Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer çalışmalar
Şube ve Temsilciliklerin faaliyetlerini, Dernek tüzüğü esaslarına uygun olup olmadığını kontrol ederek,
Temsilcilik açılması şartlarının yeterli olması halinde gerekli görülen yerlerde, Dernek temsilciliklerinin açılışına karar vermek, temsilcilik kurucularına yetki vermek, derneğin amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayacak tarzda faaliyet gösteren ve dernek Genel Merkezinden farklı tavır ortaya koyan temsilcilikleri feshetmek

GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Madde 26. Genel Yönetim Kurulu başkanı, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde Yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Genel Kurul Sonuç Bildirim Raporunu mülki idare amirliğine bildirir.

BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 27. Yönetim Kurulu Başkanının verdiği görevleri yaparlar.
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Derneğin idari faaliyetlerini Genel Yönetim Kurulu Başkanı adını yürütür ve bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurul Başkanına vekâlet
İstişare ve Stratejik Araştırma Organlarından sorumlu Başkan Yardımcıları: Sorumlu olduğu Komisyon veya Kurulun çalışmalarını, bu organların çalışma talimatları esaslarına göre yapmalarını sağlar. Bu komisyon ve Kurulların çalışmalarının, ASSAM amaçları istikametinde yapılmasından sorumludurlar.

GENEL SEKRETER
Madde 28. Genel Sekreter derneğin yönetimle ilgili bütün yazışma işlerini yürütür. Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreterin verdiği işleri yürütür. Çalışmalarını İdari İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı ile koordine eder.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ VE DENETLEME KURULU
Madde 29. a. Derneğin iç denetimi; Dernek Genel Kurulu, Genel Yönetim kurulu ve Denetim kurulu tarafından yapılır. Bu kurullar tarafından iç denetimin yapılmasının zaman ve şekli, kurulların görev ve yetkileri ile ilgili maddelerde belirtilmiştir.

b. Dernek Denetleme Kurulu; 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu için önerilen veya aday olan üyelerden, aldıkları oy sayısına göre ilk üç kişi asıl, ondan sonra gelen üç kişi yedek üye seçilmiş olur. Denetleme Kuruluna üyeleri arasından bir başkan seçilir. Denetleme Kurulu üç ayda bir toplanır. Toplantılara üst üste iki defa veya her halde bir dönem içerisinde dört defa gelmeyen asıl Üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asıl üyenin yerine aldığı oy sırasına göre yedek üyeler asıl üyeliğe yükseltilirler.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 30. Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar.
Derneğin faaliyetlerini, hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek, Dönem içindeki Dernek hesapları ve faaliyetleriyle, genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurula sunmak, Gerekli hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak,

Dernek Genel Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmaktır.

HAYSİYET DİVANI - KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde 31. Haysiyet Divanı 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Haysiyet Divanı üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır. İlk 3 kişi asıl, ondan sonra gelen 3 kişi yedek üye seçilmiş olur. Eşitlik halinde kura sistemi uygulanır. Haysiyet divanı kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve karara bağlar. Haysiyet Divanı ASSAM Tüzüğünün 32. maddesinde yazılı disiplin cezalarını vermeye yetkilidir.

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 32. Haysiyet Divanı Dernek Üyeleri hakkında aşağıda yazılı olan disiplin cezalarını vermeye yetkilidir:
Uyarma,
Kınama,

İSTİŞARE VE STRATEJİK ARAŞTIRMA ORGANLARININ TEŞEKKÜLÜ VE GÖREVLERİ:

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
Madde 33. Yüksek İstişare Kurulu Kuruluşu ve Görevleri;
Genel Yönetim Kurulu tarafından, ASSAM'ın kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarda yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip, ihtiyaç miktarındaki, bilim adamı ve yönetim tecrübesi olan kişilerden oluşturulur.
Kuruluş ve çalışmasının esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulunca
Genel Yönetim kurulunun belirleyeceği periyot ve zamanlarda toplanarak, gündemdeki konuları istişare
Yüksek İstişare Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulunca, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından tespit
Kararları tavsiye niteliğindedir.

STRATEJİK ARAŞTIRMA KURULLARI
Madde 34. Stratejik Araştırma Kurulları Kuruluşu ve Görevleri;
ASSAM'ın amaçlarına uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda ve coğrafi alanlarda stratejik inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişilerden oluşur.
Hangi konu ve alanlarda ve hangi isimlerde ve hangi miktarda Stratejik Araştırma Kurulu teşkil edileceğine Genel Yönetim Kurulu karar
Stratejik Araştırma Kurullarının Başkanlarının seçimi, her biri için uygun teşkilatın nasıl olacağı ile Kurulların çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulu tarafından
Stratejik Araştırma Kurullarına seçilecek kişilerin ASSAM Üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, verilecek ücretler ise Genel Kurul tarafından
Stratejik Araştırma Kurulları, ASSAM'ın amaç ve faaliyetleri maddelerinde belirtilen Coğrafya ve Ülkeler hakkında sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve siyasi seviyede bilimsel ve stratejik değerlendirmeleri yapacak derneğin asli kurullarıdır.
ASSAM Yayın organlarında ve genel basında yayınlanacak makale ve etütler, ilgili çalışma kurulunda istişare
ASSAM amaçlarına uygun konularda yapılacak, seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyum ve forumlar Stratejik Araştırma Kurulları tarafından, yıllık ASSAM faaliyet planlarında belirlenir ve zamanında uygulamaya

Madde 35. İlmi Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonu Kuruluşu ve Görevleri;

ASSAM'ın amaçlarına uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda hazırlanmış tez ve etütleri incelemek ve akademik değerlendirmeler yapmak üzere, ilmi kariyer sahibi kişiler arasından, Genel Yönetim Kurulu Kararları ile tespit edilen Bilim Adamlarından oluşur.
Komisyonun kuruluşu, çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim kurulunca belirlenir,
Komisyonun başkanı ve görev bölümü, toplantı usul, esas ve periyotları Komisyon Üyelerinden oluşan Kurulun kararları ile tespit
Kurul, Yüksek Öğrenin Kurumlarında ilmi kariyer sağlayacak etüt, inceleme ve tezlerin değerlendirilerek Dernek yayın Organlarında yayınlanması hususunda ilmi görüşler
İlmi Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonuna seçilecek kişilerin ASSAM üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 36. Yayın Kurulu Kuruluşu ve Görevleri;

ASSAM Komisyon ve Kurullarınca üretilen makale, etüt, bilimsel araştırma ve haberlerin yayınlanmasını sağlayacak görsel ve yazılı basın organlarının yönetimini yapmak üzere, Genel Yönetim Kurulu tarafından Yayın Kurulu oluşturulur.
Yayın Kurulunun oluşumu, çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim Kurulu tarafından
Yayın Kuruluna seçilecek kişilerin ASSAM üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, verilecek ücretler ise Genel Kurul tarafından

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN KURULUŞU
Madde 37. a. Şubelerin Kuruluşu: Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinin şube kuruluşu ile ilgili 7nci maddesinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. İl veya ilçelerde şube açılması için Yönetim veya Stratejik Araştırma Kurullarında, araştırma ve inceleme yapmaya kabiliyetli veya akademik formasyona sahip, en az 10 veya daha fazla üye kaydedilmesi zorunludur.
b. Şubeler Temsilcilik açamazlar.
c. Şube kuruluşuna dair, diğer gerekli evrak ve işlemler için, Dernekler Yönetmeliğinin 7nci Md.sine göre hareket
d. Temsilciliklerin Kuruluşu: Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde şubeler için belirtilen işlemleri esas alarak, temsilcilik kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, temsilcilik açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. İl veya ilçelerde temsilcilik açılması için Yönetim veya Stratejik Araştırma Kurullarında , araştırma ve inceleme yapmaya kabiliyetli veya akademik formasyona sahip, en az 5 veya daha fazla üye kaydedilmesi
e. Temsilcilikler, zamanla gelişip, araştırma – inceleme yapabilecek üye sayısını, şubeler seviyesine çıkardıklarında, Şb.leşme için Gn. Mrk.e müracaat
f. Temsilciliğin adresi, Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, (kendisine hangisi yakın ise) Gn. Mrk.e / Şubeye ve o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil

ŞUBELERİN ORGANLARI
Madde 38. Şube organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulundan ibarettir. ASSAM Genel Yönetim Kurulunun kararı ile Şube organlarına ilave olarak ASSAM Merkez organlarında bulunan “İstişare ve Stratejik Araştırma Organları”ndan gerekli olanlar, gereken Şubelerin bünyesinde de kurulabilirler. Şubeler bünyesinde kurulacak “İstişare ve Stratejik Araştırma Organları” faaliyetlerini Genel Yönetim Kurulunca tespit edilen esas ve prensiplere göre yürütürler.

GÖREV VE YETKİLERİ
ŞUBELER GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Madde 39. Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulları üç yılda bir, eylül ayı içerisinde, genel merkez olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirilecek şekilde, şube yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu ve Genel Merkez Genel Kurul Delegelerini seçer. Seçim gizli oy açık tasnifle olur. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Şubeler; Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Şube Genel Kurul Sonuç Bildirimi raporunu Dernekler Yönetmeliğinin 17'nci maddesi esaslarına göre hazırlayarak, Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar. Genel merkez genel kurul toplantılarında şubeler, son genel kurulda seçilmiş şube delegeleri ve yönetim kurullarının asıl üyeleri tarafından temsil edilir. Şube yönetim kurullarının asıl üyeleri, genel merkez genel kurulunun doğal delegeleridirler.

ŞUBE YÖNETİM KURULU
Madde 40. Şube Yönetim Kurullarının Oluşumu ve Görevleri:
Şube Yönetim Kurullarının oluşumu: Şube Yönetim Kuruluna, Şube Genel Kurulu tarafından 5 asıl ve 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler en geç altı ay içinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu, üyelerinden en az üçü tarafından olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan toplantılar ise en az ayda bir defa yapılır. Şube yönetim kurulları, tüm çalışmalarını, tüzük, ASSAM Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararlarına, Dernekler Kanun ve Yönetmeliğine göre yürütür. Asıl üyelerde boşalmalar oldukça yedek üyeler göreve, en fazla oy alandan başlamak üzere sırayla çağırılır. Şube Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre için seçilir.
Şube Görevlileri ve Ücretliler: Gönüllüler vasıtasıyla yürütülme imkânı bulunulamadığında, Şube Hizmetlerinin yürütülmesi için ve kurulduğu takdirde, “İstişare ve Araştırma Organları”nın faaliyetlerinde görev verilmek üzere, Şube Yönetim kurullarının teklifi ve Genel Yönetim Kurulu Kararı ile ücretli personel istihdam edilebilir. Ücretli görevlilerin miktarı Dernek Genel Yönetim Kurulunca, verilecek ücretler ise Dernek ve Şube gelirleri de dikkate alınarak Dernek Genel Kurulu tarafından tespit

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Madde 41. Şube Yönetim Kurulu başkanı, Şube Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde “Şube Genel Kurul Sonuç Bildirim Raporunu” mülki idare amirliğine ve Dernek Genel merkezine bildirir.

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 42. Şube yönetim kurulu başkan yardımcıları, yönetim kurulu başkanının verdiği görevleri yapar. Yönetim kurulu başkanının yokluğunda ona vekâlet ederek her türlü görevi yapar ve yetkilerini kullanır.

ŞUBE DENETLEME KURULU
Madde 43. Şube Denetleme Kurulu 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu için önerilen veya aday olan üyelerden, aldıkları oy sayısına göre ilk üç kişi asıl, ondan sonra gelen üç kişi yedek üye seçilmiş olur. Şube Denetleme Kuruluna üyeleri arasından bir başkan seçilir. Denetleme Kurulu üç ayda bir toplanır. Toplantılara üst üste iki defe veya herhalde bir dönem içerisinde dört defa gelmeyen asıl üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asıl üyenin yerine aldığı oy sırasına göre yedek üyeler asıl üyeliğe yükseltilirler.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 44. Şube Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar.
Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek,
Dönem içindeki dernek hesaplan ve faaliyetleriyle, genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,
Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,
Dernek Şube Yönetim Kurulunun mali işlerle İlgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmaktır.

OYLAMA
Madde 45. Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 46. Derneğin yönetim kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar;
Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe girişleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.
Karar Defteri: Yönetim kurullarınca tutulacak bu defterlere kararlar tarih ve numara sırasıyla yazılır ve imzalanır.
Evrak Defterleri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla yazdır.
Bilanço Bütçe ve Kesin Hesap Defteri: Her yılın bilanço ve kesin hesap cetvelleri bu dosyada saklanır.
Gelir ve Gider Defteri,
Demirbaş Defteri,
Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

ÜYE AİDATLARI, GELİRLER VE MALLAR
Madde 47. Derneğin gelirleri; Üye aidatları ile, amaçlarını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan alınan bağışlardan elde edilen gelirlerdir.
Üye aidatları; üyelerden giriş aidatı olarak 100 (yüz) TL, yıllık aidat olarak da 600 (altıyüz) TL aidat alınır. Yıllık aidatlar her ay eşit taksitlerle ödenebileceği gibi defaten de ödenebilir. Aidat miktarının tespiti Genel Kurul yetkilendirmesi ile yönetim kurulu yetkisindedir. Nakdî katkılar; ASSAM, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Ortak projelerde kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdî katkı kabul edebilir. ASSAM, amacı istikametinde kullanılmak üzere, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Yardım alınmadan en geç bir ay önce, yardım alınacak kişi ve kurumun kimliği ile ülkesi hakkında ayrıntılı bilgiyi mülkî idare amirine bildirilir. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ VE BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER
Madde 48. Dernek kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Derneğe borç yükleyen tüm işlemleri 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)’nı aşan tüm harcamalarda dernek yönetim kurulu başkanı veya idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı ile birlikte genel muhasibin imzalarının bulunması zorunludur. 10.000 TL'sini aşmayan harcamalar yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya genel muhasibin tek imzasıyla yapılabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 49. Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri harcama belgeleriyle yapılır. Gelirlerin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süreleri beş yıldır. Dernek paraları Dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek paraları Dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında saklanacak para miktarı memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpılması sonucunda bulunacak rakam kadar olmalıdır. Şubelerin üyelerinden topladığı aidatların % 25'i en geç her ayın 15'ine kadar genel merkeze gönderilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 50. Dernek tüzüğü, Yönetim kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazılı İsteği ile genel kurula katılan üyelerin 2/3'nün kabul oyu ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ
Madde 51. Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az 2/3'ünün bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayılan ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ
Madde 52. Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul derneğin mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçları öder. Feshe karar veren genel kurul dernek mallarının Adaleti Savunanlar Derneği ve Yunus Doğa Sporları Derneği'ne eşit miktarda devrine karar verir.

Madde 53. Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 54. Dernek, Genel Merkez ve Şube yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini, Dernekler Yönetmeliği’nin 83’üncü maddesine göre hazırlayarak, mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyük şehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan Genel Merkez ve şubeler beyannamelerini birer suret, diğer ilçe merkezinde bulunan şubeler ise ikişer suret olarak verirler. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini, ayrıca Dernek Genel Merkezine de göndermekle yükümlüdürler. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler Dernek Genel Merkez beyannamesinde gösterilir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 55. Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, kimlik bilgileri aşağıda belirtilmiştir: