FB TW PIN NWS
Hazreti Muhammed ve Şarlman  İslam Fetihleri ve

Hazreti Muhammed ve Şarlman İslam Fetihleri ve Ortaçağ Batı Uygarlığı

Yazar :
Yayıncı : PINAR YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 9753523493
Sayfa sayısı : 368 sayfa
Kategori : İslam » Siyer

Konusu

Belçikalı büyük tarihçilerden Henri Pirenne, Constantinus’dan Charlemagne zamanına kadar geçen sürede, Avrupa’nın evrilme sürecine yepyeni ve devrimsel bir bakış açısı getirmiştir. Pirenne’in iddiasına göre antikitenin yokoluşu ve ortaçağ batı uygarlığının kaçınılmaz çöküşünün ana saiki Germen istilalarından ziyade İslâm’ın önlenemez yükselişidir.
Yazar, ilk bölümde Germen istilalarından sonra batı uygarlığının içinde bulunduğu durumu sorgulamıştır. Pirenne’e göre her ne kadar Germen kabileleri batıda önemli askeri zaferler kazanmışlarsa da bu başarıları Roma toplumunun kültürel dinamiğinde çok az bir değişime sebep olmuştur. Aksine barbar halklar çok kısa bir zaman zarfında Roma kültürü içerisinde erimiş ve yok olmuşlardır. Gerçekleştirilen evliliklerin de bu duruma büyük bir katkısı olmuş ve Latin dili etki ve önemini muhafaza etmiştir. Hatta Pirenne, Germenlerin İmparatorluğu dönüştürmek gibi bir niyetleri olmadığı görüşünü savunmuştur. Onun iddiasına göre barbarların amacı Roma’nın nimetlerini paylaşmaktan başka bir şey değildir.
Eserin ikinci bölümünde Pirenne, İslâm’ın göz kamaştırıcı bir hızla yükselişe geçtiğini belirtmiş ve bu durumun Avrupa’yı derinden sarsarak her alanda değişime zorladığını ifade etmiştir. Ona göre gerek Bizans’ın ve gerekse de Roma’nın güney merkezli bir tehdit korkuları yoktur. Bu yönde herhangi bir işaret de bulunmamaktadır. Afrika’da yahut bugünkü tabirle Orta Doğu’da İmparatorluğa hasım olabilecek herhangi bir güce rastlanmamaktadır. Bu bölgedeki tek faaliyet Bizans’ın o muhteşem donanması vasıtasıyla Akdeniz’i kontrol altına alarak ticaret ve ulaşım üzerinde denetimi sağlamış olmasıdır. Ancak 634 yılında İranla girişilen savaş neticesinde durum değişmiş ve güç dengeleri sarsılarak yavaş yavaş İslâm otoritesi etkisini hissettirmeye başlamıştır.
Pirenne, işte tam bu noktada o hayati soruyu sorarak bu meseleye çözüm aramıştır. Acaba Araplar niçin tıpkı Germenler gibi asimile olup İmparatorluk nüfusu içinde erimemişlerdir? Aslında ona göre cevap basittir; İslâm iman akidesi üzerine kurulu bir inanç sistemidir ve hızla yayılmaktadır. Müslümanlar Hıristiyanlığı kabul ederek din değiştirmemişlerdir. Aksine kendi dünya görüşlerini, adli, idari ve hukuksal yapılarını ve hatta konuştukları dili fethettikleri bölgelere taşıyarak yeni vatanlarını köklü bir dönüşüme uğratmak istemişlerdir. Tabiî ki bilim, sanat ve felsefe alanlarında Bizans ve Roma’dan faydalanmışlardır ama bu etki belirli sınırların dışına taşmamıştır.
Kısa bir zaman zarfında Hıristiyanlığın merkezinde yer alan Akdeniz sınırı haline gelmiştir. Afrika, Suriye ve Mısır sırasıyla kaybedilmiş ve bu bölgelerdeki ticaret el değiştirmiştir. 200 yıldan daha kısa bir süre sonra Akdeniz tamamıyla İslâm’ın kontrolü altına girmiş Hıristiyanlık ise kuzey kıyılarıyla yetinmek zorunda kalmıştır.
İstanbul hâlâ büyük bir donanma sahibidir ve Adriyatik ile Sicilya’yı egemenliği altında tutmayı başarmıştır. Ancak geriye kalan tüm bölgeler artık Müslümanların elindedir.
Kısacası tüm bu gelişmelerin ışığında değerlendirildiğinde Pirenne modern batılı tarihçilerin pek çoğunun aksine biraz da oryantalist bir bakış açısıyla İslâm’ın, özellikle ortaçağ boyunca kesinlikle Avrupa dünyasına alternatif bir güç haline dönüştüğünü savunmuştur. Ona göre İslâm’ın batıdan olduğu kadar batının da İslâm’dan öğreneceği çok şey vardır. Günümüz dünyasında ülkemizdeki siyasi erkin ‘Avrupa Birliği’ hayalleriyle yatıp kalktığı bir ortamda Pirenne’in bu görüşleri ne kadar da manidardır.

Yazarı kimdir?