FB TW PIN NWS
Hukuk Rehberi (9.baskı)

Hukuk Rehberi (9.baskı)

Yazar :
Yayıncı : SEÇKİN YAYINCILIK
Yayın tarihi :
ISBN : 9750204609
Sayfa sayısı : 1271 sayfa
Kategori : Başvuru Kitapları » Rehber
Hukuk » Diğer

Konusu

Ad Değiştirmek ve Ada Ek - Adalet Devletin Temelidir - Adlî Araverme (Tatil) ve Dâvalar / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / Avukatlık ve Baro - Avukatın İlişkileri (Görev ve Yetkileriyle) / Basın Yasası Basın Dâvaları - Basın: Karşılık Yanıt (Cevap) ve Düzeltme - Basın: Radyo ve Televizyonda Düzeltme ve Cevap / Belediyeler - Bilgi Edinme Yasası - Bilirkişi Saltanatı / Boşanma ve Ayrılık - Boşanma: Neden Boşanıyorlar - Boşanmalar Önlenebilir Mi? - Boşanma ve Ayrılık Davalarında Yetki - Boşanma: Anlaşmalı Boşanma - Boşanma: Ailenin Korunması - Boşanma: Terk Nedeniyle Boşanma - Boşanma Davasında Tazminat / Cezalar - Cezada Şikâyet (Yakınma) - Ceza Davasında Katılım - Ceza: Vazgeçme - Çocukla İlişkiler / Çalışma Yasamızın Hukuksal Dayanakları / Dâva Nerede Açılır (Yetkili Mahkeme) - Dâva: Yetki İtirazı - Dâvanın Başvurmaya Kalması (Müracaata Bırakma) ve Yenilenmesi / Demokrasi ve Toplum - Delillerin Saptanması (Tespiti) – Dernekler / Dilekçeler / Disiplin Cezaları - Dul Aylıkları / Duruşmalar ve Yüksek Mahkemelerde Mürafaalar - Erteleme (Geriye Bırakma) / Evlât Edinme - Evlenme Engelleri ve Hısımlık / Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'ndan Doğan Kimi Haklar / Atatürk ve Hukuk / Hukuku Savunmak - Hukuk Devleti Olmak İçin - Hukuk - Hukuk ve Hukukçu - Hukuk: Özlenen Hukukçu / İcra İşlemleri - İhtiyatî Tedbir (Geçici Önlem) - İdarî Para Cezaları / İnsan Haklarının Gerçek Güvencesi / Hekimlerin Hukuksal Sorumluluğu - Kambiyo Senetlerine İlişkin Bilgi Özetleri – Kamulaştırma / Kesinleşmeden Uygulanmayacak Kararlar - Karşılıksız Çek -Kimlik Bildirme Yasası / Kira Sözleşmeleri - Kira Tesbit Davaları - Kira Alacağı ve Çıkarma (Tahliye) Davaları / Kişiliğin Korunması - Taşınmazdan Çıkmasına Karar Verilen Kiracı – Dâvalının İzleyeceği Yol / Manevî Tazminat (Tinsel Ödence) - Markalar İçin Başvuru - Meslek Ahlâkı / Miras Payı ve Saklı Pay - Mirası Red - Mirastan Yoksun Bırakmak / Nafaka Geçimlik - Nüfus Kaydının, Düzeltilmesi Yaşı Büyütmek ve Küçültmek / Suçların Toplanması (İçtimaı) - Tanık Listesi Tapulama - Bağışlama Hibe / Ölünceye Kadar Bakma Akti - Taşınmazların Miras Yoluyla İntikal İşlemleri - Değişiklik (Tashih) İşlemleri / İpotek İşlemi - Kat İrtifakının Kurulması - Kat Mülkiyetinin Kurulması / Taşınmazların Ayrılması (İfraz) ve Birleştirilmesi (Tevhit) İşlemleri - Vekâletnamelerde Aranan Hususlar / Ticaret Şirketleri, Kooperatif ve Âdi Şirket - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri / Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt / Tutuklama / Tüketici Mahkemesinde Açılacak Davalar / Türk Tüze Dilinde Özleştirme / Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin Yerine Getirilmesi / Uluslararası Özel Hukuk ve Yöntem Hukuku (Nişanlanmadan Boşanmaya) / Vakıf - Vakıfların Tanımı ve Kuruluşu - Vasiyetler - Vekâletname Üzerine - Vekile Tebligat Zorunluluğu - Veraset (Mirasçılık) Belgesi / Yargıcın (Hakimim) Davaya Bakmaması / 2005'de Türk Yargısı / Yargının Onuru / Yargımız / Yönetim Yargılaması Yöntemi - Yargıda Süreler - Süre Koruma (Müddeti Muhafaza) Dilekçesi / Yargıç, Cumhuriyet Savcısı ve Avukatlar İçin Başvuru - Yargılama Türleri / Yargılama Yöntemi Özelliği (Üniversiteler İçin) - Yasa Yolları (Kanun Yolları) / Yürütmenin Durdurulması ve Uygulamanın Geri Bırakılması (Tehiri İcra) / Zamanaşımı Zoralım - Zorunlu Çıkarma (Kapıcılar İçin) /
YARDIMCI METİNLER: / İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi / Şirket Sözleşmeleri Örnekleri / Yapı Kooperatiflerinin Kuruluşunda İzlenecek Yol / Dernek Tüzüğü Örneği / El Yazılı Vasiyetname Örneği / Vakıf Tüzüğü Örneği / İşçi Sendikası Tüzüğü / Yapım Sözleşmesi Örneği / Yazılı -Basılı "Kira Sözleşmesi" / Kiralayanla Kiracının Kendilerinin Düzenledikleri Yazılı Sözleşme Örneği / Apartman Yönetim Planı Örneği / Apartman İşletme Projesi Örneği / Kapıcılık Sözleşmesi Örneği / Kapıcılık Yönetmeliği Örneği Kapıcılık Yönetmeliği /

Yazarı kimdir?