FB TW GG PIN NWS

Teosofik

Teosofik

Teosofi de denilen Teozofi, bir başka tanımlamayla, tüm din ve inançların "İlahi"yi bulmak, ulaşmak için olduğunu öngören ve böylece her din ve inancın hakikatın bir bölümüne sahip olduğunu ileri süren düşünceler bütünüdür.

1. Teosofi, bireyle Allah veya melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı amaçlayan dini sistem.
2. Budist ve Brahman sistemine benzer yeni bir din ve felsefe sistemi.

Allah tarafından ilham edilmiş, insanın iç hayatının derinleştirilmesi esasına dayanan, hayatın idare ve idamesinde akıl ve hikmetle beraber insan iradesine tabi olmayan kuvvetleri faaliyete geçirerek onları kullanmak gücü, vasıtasız sezgi ve işrak (kalbe doğuş, kalbin bir nur ile aydınlanması) imkânı bahseden ilâhî marifeti kabul eden bir doktrin. Yalnız bunu, mistisizm yahut tasavvuf ile karıştırmamalıdır. Teosofi, biribirleri ile mütecanis olmayan, astroloji, simya ilmi ve gaybı bilmek gibi bilgi nevilerinden istifadeye çalışır.

"Tanrı" ve "Bilgi" sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir. Günümüzde teozofi denildiğinde, öncelikle, kaynağını esas olarak Hint mistisizminin insan ile evren ve Tanrı arasındaki ilişkileri açıklayan felsefî denebilecek Hint teozofisinden almış olmakla birlikte Batı teozofisi akla gelir. Batı teozofisi bir yandan okült gelenek, diğer yandan Doğu gelenekleri üzerine kurulmuş, ezoterik bilgilerden yararlanan felsefî bir sistemdir.

Teozofi kurumu üç ilkesini şöyle açıklar:

İnsanlığın evrensel birliği için ırk, renk, inanç ve cinsiyet ayrımı yapmamak.
Din kuralları, felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışabilmek.
Doğanın keşfedilmemiş yönlerini ve insanın bilinmeyen yönlerini araştırmak.